Woche ( 24 / 30 Passagiere )

Kurz € 6300,-

Montag 10:00 --> Freitag 15:00

Sonntag 21:00 --> Freitag 09:00

Sonntag 21:00 --> Freitag 15:00 (+ € 500,-)

 

Lang € 9870,-

Freitag 20:00 --> Freitag 15:00

Sonntag 21:00 --> Sonntag 17:00

 

Wochenende ( 24 / 30 Passagiere )

Kurz € 4200,-

Freitag 12:00 --> Samstag 17:00

Samstag 12:00 --> Sonntag 17:00

 

Normal € 5040,-

Freitag 20:00 --> Sonntag 17:00

 

Lang € 5670,-

Freitag 12:00 --> Sonntag 17:00

 

Tag ( max. 60 Passagiere )

Sonntag --> Donnerstag € 2730,-

8:00 --> 20:00

 

Freitag oder Samstag € 3250,-

8:00 --> 20:00